Aday Kayıt Ekranı...Giriş Yap

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan BİLKENT HOLDİNG A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, BİLKENT HOLDİNG A.Ş.  olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, doldurmuş olduğunuz İş Başvuru Formu ve özgeçmişiniz aracılığı ile şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf, eğitim – öğretim bilgileri, meslek ve ücret bilgileri, işe giriş çıkış tarihi bilgileri,  kurs – seminer bilgileri ve bilgisayar becerisi bilgileri, cinsiyet, medeni durum, çocuk bilgisi, askerlik durumu, şehir, doğum yeri, sürücü belgesi bilgileri)  tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, aşağıdaki koşullarda olmak üzere tarafımızdan yapılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Bilkent Holding A.Ş.’ye iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, Bilkent Holding A.Ş., Bilkent Holding A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler ve bağlı şirketleri ile iştirakleri bünyesinde açılmış veya açılabilecek pozisyonlara ilişkin personel alımı yapılması halinde değerlendirilmek amacıyla kullanılacaktır.

 

Vermiş olduğunuz bilgiler, iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş hukukunu düzenleyen diğer ilgili mevzuat uyarınca, 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde işlenecektir. Kişisel verileriniz güvenli elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

 

Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenecek ve 2 yıl süreyle  veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; tabi olduğumuz mevzuat hükümleri gereği kişisel verilerinizi aktarmamız gerekli olan resmi merci ve kurumlar, Bilkent Holding A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, doğrudan / dolaylı yurt içi  iştiraklerimizdir.

 

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz Internet sitemizde ya da basılı ortamda bulunan İş Başvuru Formları aracılığı ile yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Bu haklarınız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için  http://www.bilkentholding.com.tr/tr/kisisel-verilerin-korunmasi linkini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

Kişilik Envanter Testi Hakkında Bilgilendirme (Kişilik Envanter Testi doldurmanız istenmediyse bu kısmı dikkate almayınız)

 

Bilkent Holding A.Ş ve bağlı şirketlerine iş başvurusu yapmış olan adaylarımızın, mülakat ve işe alım süreci kapsamında; karakter özelliklerinin başvurduğu pozisyona uygunluklarının değerlendirilmesi amacıyla, NEO PI-R Kişilik Envanter Testi’ni doldurmaları beklenebilmektedir.

 

Söz konusu testin uygulanabilmesi için, yalnızca isim soy isim, cinsiyet, doğum tarihi ve e-posta bilgileriniz, Assess Danışmanlık (Gülgöz İnsan Kaynakları Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.) adlı firma ile paylaşılmakta olup; bu firmadan ilgili testi doldurmak üzere sizlere e-posta aracılığıyla davetiye gönderilmektedir. Yine Assess Danışmanlık, test sonuçlarınızı ne şekilde işleyeceği ve kimlere aktaracağını bildiren “kişisel verilerinize ilişkin bilgi ve koşulları” sizlere göndermekte olup; bu koşulları kabul etmemeniz halinde testi doldurma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

Söz konusu davetiyede yer alan linke tıklayarak, testi doldurmanız halinde, kişilik özelliklerinizin değerlendirildiği kişisel veri niteliğindeki test sonuçlarınızın Bilkent Holding A.Ş ve bağlı şirketleri tarafından; karakter özelliklerinizin başvurduğunuz pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla, bu amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek kaydıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işleneceğine, elde edileceğine, kaydedileceğine, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanacağına, muhafaza edileceğine, mevzuata uygun biçimde açıklanacağına ve aktarılacağına dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Söz konusu testi doldurmanız işe alım süreci açısından zorunlu olmayıp; testi doldurmak istemiyor ve kişisel verilerinizin işlenmesine muvafakat etmiyorsanız, lütfen size gönderilen davetiye e-postasındaki linke tıklamayınız ve testi doldurmayınız.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgilendirmeye http://www.bilkentholding.com.tr/tr/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnini okudum ve anladım.

Bilkent Holding A.Ş. İş Başvuru platformuna kendi rızamla kaydolmak istediğimi ve aydınlatma metninde sayılan verilerimin (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf, eğitim - öğretim bilgileri, meslek ve ücret bilgileri, işe giriş çıkış tarihi bilgileri, kurs – seminer bilgileri ve bilgisayar becerisi bilgileri, cinsiyet, medeni durum, çocuk bilgisi, askerlik durumu, şehir, doğum yeri, sürücü belgesi bilgileri) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenmesine, aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.Kabul EdiyorumT.C. Kimlik Numaranız:
Kimlik Üzerinde Yer Alan İsim:

Kimlik Üzerinde Yer Alan Soyisim:

Kimlik Üzerinde Yer Alan Doğum Yılı:UYARI
Kimlik bilgileriniz e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.
Bu adımda “Kimlik bilgileri doğrulanamadı” hatasını aşağıda sıralanan şartlar sağlanmadığı için almaktasınız.

· Türkçe karakter (Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü) içeren isim soyisim bilgilerinin tarayıcı farklılıkları nedeniyle sisteme hatalı girilmesi.

Örnek: "GİZEM" isimli bir adayın, "GIZEM" şeklinde ismini sisteme girmesi halinde TC Kimlik No hatası alacaksınız.

· T.C. kimlik numarasını doğru ve eksiksiz yazmak.

Bilkent Holding A.Ş.